top of page

Sekretesspolicy

 

1. Register holder

Namn: SaunaCare Oy
Företags-ID: 3167708-1
Adress: Rionkatu 14 B 28, 00220 Helsingfors
E-post: sales@saunacare.fi

Denna sekretesspolicy beskriver SaunaCare Oy: s nuvarande sekretesspolicy.

 

2. Person som ansvarar för registerärenden

Namn: VD Janne Ekström, SaunaCare Oy
Kontaktinformation: janne.ekstrom@saunacare.fi

3. Registrets namn

Personligt register över SaunaCare Oy: s behandling av personuppgifter i marknadsföring och kund- och intressentrelationer.

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera kundrelationer, kommunicera och till exempel göra olika förfrågningar. Personlig information används för företagskommunikation, marknadsföring och försäljning.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den berättigade personens berättigade intresse av att behandla uppgifterna och förmedla dem till berörda parters kontaktpersoner i frågor som rör deras ansvarsområde.

Personlig information samlas in från registrerade individer och från offentliga källor, såsom Internet, offentliga företagswebbplatser, sociala tjänster online eller andra liknande register i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

 

5. Informationsinnehåll i registret

Registret behandlar följande information:

  kontaktinformation som namn, e-postadress och telefonnummer

  arbetsrelaterad information, såsom jobbtitel och ansvarsområde

  information om arbetsgivarföretaget

  information om marknadsföringsinnehållet som används av den registrerade, såsom meddelandeöppning och klickinformation


6. Mottagare eller grupper av mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kommer att lämnas ut till myndigheterna inom de gränser som tillåts och krävs enligt tillämplig lag.

SaunaCare Oy kan använda tjänster från tredje part vid databehandling, till exempel när det gäller informationsteknologitjänster, i vilket fall SaunaCare Oy säkerställer laglig behandling av uppgifter genom avtalsmässiga arrangemang och genom att instruera tredje part om databehandling. Tredjeparter kan variera. Dessa tredje parter behandlar information endast för SaunaCare Oy: s räkning och.

7. Överföring av personuppgifter till ett tredjeland

Vissa av tjänsterna relaterade till behandling av personuppgifter som används av den registeransvarige kan verka utanför EU: s medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I det här fallet uppfyller överföringen av data kraven i dataskyddslagstiftningen och till exempel används Europeiska kommissionens modellavtalsklausuler när man enas om överföring av uppgifter med den registeransvarige.

8. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in i enlighet med denna sekretesspolicy. Lagring av personuppgifter tar hänsyn till personuppgifter som har blivit inaktiva och raderas regelbundet.

9. Registrerades rättigheter vid behandling av personuppgifter

Rätten att inspektera informationen

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom som lagras i personregistret och att få en kopia av informationen. Registranten ska skicka en inspektionsförfrågan till sales@saunacare.com. Den registrerade ska i begäran om verifiering tillhandahålla den information som är nödvändig för att söka efter informationen. Vid behov kommer den registeransvarige att be om ytterligare information för att identifiera den registrerade.

Svaret på begäran om verifiering kommer att skickas till den person som begär verifiering via e-post, såvida inte den registrerade begär annat.

Rätt att rätta till information

SaunaCare Oy tar hand om kvaliteten på de personuppgifter som den behandlar utifrån sina egna möjligheter. SaunaCare Oy korrigerar, tar bort eller kompletterar felaktig eller onödig personlig information på eget initiativ eller på begäran av den registrerade.

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätten att SaunaCare Oy begränsar behandlingen om den registrerade bestrider till exempel personuppgifternas riktighet. I så fall ska behandlingen begränsas till den tid under vilken den registeransvarige kan verifiera deras noggrannhet.

Rätten att begära radering av data eller motsätta sig behandling av uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter raderas eller motsätta sig behandlingen av dem när de baseras på ett berättigat intresse. Registranten har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till sales@saunacare.fi

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Den registrerade kan lämna in ett klagomål mot behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataskyddsombudet.

10. Ändringar av integritetspolicyn

SaunaCare Oy kan göra ändringar i denna sekretesspolicy och relaterad information. SaunaCare Oy rekommenderar att registranter regelbundet besöker denna dataskyddspolicy för att få information om eventuella ändringar som görs i den.

bottom of page