top of page

Allmänna villkor

 

Allmän

Läs leveransvillkoren innan du beställer. Om det behövs kan du få mer information och vägledning från sales@saunacare.fi eller ring +358 40 145 2323.

Dessa allmänna villkor gäller för produkter som levereras av SaunaCare Oy (leverantör), både direkt och via saunacare.fi onlinebutik, såvida inte annat avtalats skriftligen mellan kunden och leverantören. SaunaCare onlinebutik riktar sig främst till företagskunder, organisationer, bostadsföreningar och offentliga organ. Du behöver ett momsregistreringsnummer för att göra affärer.


Beställning

Produkter kan beställas via Internet eller på annat sätt efter överenskommelse. För att en order ska vara bindande för leverantören måste leverantören bekräfta den skriftligen före leverans. Om produkten har avvecklats eller om den av någon anledning utanför leverantörens kontroll inte kan levereras trots rimliga ansträngningar, är leverantören inte skyldig att leverera produkten i fråga. eller en liknande produkt, även om den beställts av kunden.


Leverans och frakt

Leveransdatum är det datum då kunden tar emot produkten. Om kunden inte tar emot produkten inom den överenskomna tiden bestäms leveransdatumet av när produkten är i kuriren. Risken övergår till kunden vid leveransdatumet.

Leverans sker från fabrik eller leveranslager och produkterna kan tillverkas på beställning om inte annat anges.
Fraktkostnader debiteras från fall till fall och specificeras mer detaljerat i erbjudandet (moms 0%).

Leverans fördröjning

Kunden kan säga upp köpeavtalet skriftligen om leveransen försenas med mer än 45 dagar för standardprodukter på grund av leveransproblem.

Priser och betalning

SaunaCare-produkter är exklusive moms (VAT0), om inte annat anges. Frakt och porto ingår inte i priset utan debiteras enligt giltig prislista.

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra priser före leveransdatum, men kunden måste meddelas skriftligen. Kunden har då rätt att skriftligen säga upp köpeavtalet. Vi förbehåller oss rätten att annullera en beställning trots att det har uppstått ett fel i beställningen, såsom ett tryckfel, tekniska problem eller massorder.

Inköp görs mot faktura. Vid behov granskar vi din kreditinformation innan vi accepterar din beställning. Förfallodagen är 14 dagar efter leverans av varorna, om inte annat överenskommits.

Försenad betalning

Om kunden inte gör betalningen i tid har leverantören rätt att ta ut dröjsmålsränta och vid behov avbryta leveransen av varan eller en del av den.

Äganderätt

Produkterna förblir leverantörens egendom tills produkterna har betalats helt.


Retur och klagomål

Produkter som görs på beställning eller som inte finns i leverantörens lager eller som har modifierats på kundens begäran återbetalas inte. Det finns ingen ångerrätt om leveransen av en sådan produkt redan har börjat, även om den ännu inte har levererats. En förfrågan om returpolicyn eller reklamationen måste göras inom tre dagar från leveransdatumet. Förfrågan görs hos försäljningstjänsten, se "Försäljning".

Efter överenskommelse har kunden möjlighet att returnera produkter som finns i leverantörens lager. Återbetalningen för de returnerade varorna kommer att bestämmas från fall till fall. Den maximala återbetalningen är 80% av inköpspriset. Produkten måste returneras till leverantören oskadad och oanvänd i originalförpackningen. En kopia av fakturan och / eller kvittot med betalningsbevis krävs för returen. Returer och återbetalningar accepteras endast när produkten har mottagits och inspekterats av leverantören och befunnits vara i gott skick i enlighet med ovanstående villkor. Det är kundens ansvar att ta hand om kostnaden för returen. Transportrisken för den returnerade produkten ligger hos kunden. I samband med återbetalningen och / eller återbetalningen kan leverantören hålla inne frakt- och hanteringskostnader på totalt max. Upp till 500 euro.


Det är kundens ansvar att inspektera produkten omedelbart efter mottagandet för att fastställa synliga brister och brister. Om kunden hittar ett fel måste det rapporteras inom 7 dagar från leveransdatumet. Om inget klagomål görs anses kunden ha accepterat produkten i det skick där den levererades.

Garanti

Produkterna har en garanti beviljad av leverantören, 1 år eller längre om detta ges till kunden i erbjudandet. Garantiperioden förlängs inte om leverantören har åtgärdat felet eller om produkten har bytts ut.

Ansvar för fel

Leverantören är skyldig att åtgärda eventuella brister i produkten i enlighet med nedanstående villkor så snart omständigheterna tillåter. Leverantören ansvarar inte för eventuella fel som inte påverkar användningen av produkten.

Leverantören ansvarar inte

(a) en defekt som härrör från missbruk av produkten på ett sådant sätt att den påverkar produktens funktion,
(b) ett fel på grund av ändringar som gjorts på utrustningen av kunden som inte har gjorts i enlighet med leverantörens instruktioner;
c) Fel på grund av klienten, försummelse orsakad av denna personal eller en tredje part;

Ansvarsbegränsningar

Om ansvaret faller på leverantören i enlighet med ovanstående villkor och felet inte beror på kundens oaktsamhet, är ersättningsbeloppet högst inköpspriset för den defekta produkten.

Leverantören är endast ansvarig för direkta skador. Indirekta förluster, såsom inkomstbortfall, samt skador som leverantören inte har kunnat förutse, undvika eller rensa i förväg.


Force majeure

Leverantören är inte ansvarig för förseningar och skador som uppstår till följd av ett hinder utanför dess kontroll som han inte rimligen kunde ha förutsett eller vars konsekvenser den inte kunde undvika. Force majeure inkluderar t.ex. industriell åtgärd, sjukdom hos personal, import- och exportförbud och störningar i transporten. Om force majeure kvarstår i mer än tre månader har både leverantören och kunden rätt att annullera beställningen utan skador, förseningar eller andra påföljder.


Bokning

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar trots typografiska fel, tekniska problem eller bulkbeställningar.

Kundkommunikation

SaunaCare Oy kan skicka kundtjänstkommunikation till sina kunder. Genom att acceptera leverantörens beställnings- och leveransvillkor accepterar kunden mottagandet av kundtjänstmeddelanden. Orderadressen och annan kundinformation lagras i leverantörens kundinformationssystem under hela kundrelationen. När som helst därefter har kunden rätt och möjlighet att vägra meddelandena.

Överföring av kontrakt

SaunaCare Oy får, utan kundens godkännande, överföra rätten till betalning i enlighet med gällande allmänna villkor. Leverantören har rätt att ändra order- och leveransvillkor relaterade till försäljningen av företaget genom att publicera de nya villkoren på webbplatsen. Redan offentligt har handelsvillkoren inte annars överförts utan den andra partens medgivande.

Oenigheter

Tvister om tolkningen och tillämpningen av dessa villkor ska lösas genom skiljedom i enlighet med finsk lag, såvida inte parterna är överens om annat.

bottom of page